Το Πεντελικό μάρμαρο

marmaro2

Το πο­λυ­τι­μό­τε­ρο και σπου­δαιό­τε­ρο Ελλη­νι­κό Ορυ­κτό, με τη μο­να­δι­κή και σπά­νια φυ­σι­κή ο­μορ­φιά του, το ο­ποίο έ­χει λα­μπρί­νει και έ­χει σφρα­γί­σει με την πα­ρου­σία του τον Αρχαίο μας Πο­λι­τι­σμό και ό­χι μό­νο, το ο­ρυ­κτό α­πό το ο­ποίο έ­χουν φι­λο­τε­χνη­θεί και σμι­λευ­θεί τα με­γα­λύ­τε­ρα και σπου­δαιό­τε­ρα Αρχαία, Μνη­μεία, Γλυ­πτά και Αγάλ­μα­τα σε ό­λον τον πλα­νή­τη, ό­πως: ο Παρ­θε­νώ­νας (λί­κνο και οι­κου­με­νι­κό σύμ­βο­λο του Πα­γκό­σμιου Πο­λι­τι­σμού της Δη­μο­κρα­τίας και της Ελευ­θε­ρίας), ο Ναός του Ολυ­μπίου Διός, η Αφρο­δί­τη της Μή­λου, ο Ερμής του Πρα­ξι­τέ­λη, η Αθη­νά, η Άρτε­μης, ο Απόλ­λων, ο Ασκλη­πιός και χι­λιά­δες άλ­λα.
Το υ­λι­κό αυ­τό έρ­χε­ται σή­με­ρα να συ­νε­χί­σει την λα­μπρή ι­στο­ρία του και να διεκ­δι­κή­σει την θέ­ση που του α­ξί­ζει και στον χώ­ρο του κο­σμή­μα­τος.
marmaro1

Ο συν­δυα­σμός της μο­να­δι­κό­τη­τας και της λα­μπρής του ι­στο­ρίας, της δια­ση­μό­τη­τας και της φυ­σι­κής του ο­μορ­φιάς, εί­ναι α­πό τα προ­τε­ρή­μα­τα με τα ο­ποία το προί­κι­σε α­πλό­χε­ρα η φύ­ση και τα ο­ποία το συ­νο­δεύουν πά­ντα με α­πό­λυ­τη αρ­μο­νία, συμ­με­τρία και με­γα­λο­πρέ­πεια, κά­νο­ντας το να ξε­χω­ρί­ζει. Με­γά­λη τι­μή και ξε­χω­ρι­στό γού­στο, με μο­να­δι­κή δια­χρο­νι­κό­τη­τα και ά­ρω­μα α­πό αρ­χαίο πο­λι­τι­σμό και ση­με­ρι­νή κουλ­τού­ρα και τε­χνο­γνω­σία, για ό­σες και ό­σους θέ­λουν να ξε­χω­ρί­σουν, φο­ρώ­ντας κο­σμή­μα­τα φτιαγ­μέ­να και σμι­λευ­μέ­να α­πό το σπά­νιο αυ­τό και σπου­δαίο ο­ρυ­κτό υ­λι­κό, το ο­ποίο συ­νε­χί­ζει να χα­ρά­ζει τη δι­κή του ξε­χω­ρι­στή και λα­μπρή ι­στο­ρία με τη νέα και με­γα­λο­πρε­πή πα­ρου­σία του στο χώ­ρο του ΚΟ­ΣΜΗ­ΜΑ­ΤΟΣ.
Έρχε­ται σή­με­ρα να συ­νε­χί­σει την λα­μπρή ι­στο­ρία του και να διεκ­δι­κή­σει τη θέ­ση που του α­ξί­ζει και ΣΤΟ ΧΩ­ΡΟ ΤΟΥ ΚΟ­ΣΜΗ­ΜΑ­ΤΟΣ. 
Ο Συν­δυα­σμός της Μο­να­δι­κό­τη­τας και της Σπου­δαιό­τη­τας, της Σπα­νιό­τη­τας και της Λα­μπρής του Ιστο­ρίας, της Δια­ση­μό­τη­τας και της Φυ­σι­κής του Ομορ­φιάς, εί­ναι α­πό τα προ­τε­ρή­μα­τα με τα ο­ποία, Απλό­χε­ρα η φύ­ση το προί­κη­σε και τα ο­ποία το συ­νο­δεύουν πά­ντα με α­πό­λυ­τη Αρμο­νία Συμ­με­τρία και Με­γα­λο­πρέ­πεια, και το κά­νουν να ξε­χω­ρί­ζει.
Με­γά­λη τι­μή και ξε­χω­ρι­στό γού­στο, με μο­να­δι­κή δια­χρο­νι­κό­τη­τα και ά­ρω­μα α­πό αρ­χαίο πο­λι­τι­σμό και ση­με­ρι­νή κουλ­τού­ρα και τε­χνο­γνω­σία, για ό­σες και ό­σους θέ­λουν να ξε­χω­ρί­σουν, φο­ρώ­ντας κο­σμή­μα­τα φτιαγ­μέ­να και σμι­λευ­μέ­να α­πό το σπά­νιο αυ­τό και σπου­δαίο ο­ρυ­κτό υ­λι­κό, το ο­ποίο συ­νε­χί­ζει να χα­ρά­ζει τη δι­κή του ξε­χω­ρι­στή και λα­μπρή ι­στο­ρία με τη νέα και με­γα­λο­πρε­πή πα­ρου­σία του στο χώ­ρο του ΚΟ­ΣΜΗ­ΜΑ­ΤΟΣ.