Η Εταιρεία
Πή­ρα­με ό­λα τα σχέ­δια, τα σχή­μα­τα, τις πα­ρα­στά­σεις και τα σύμ­βο­λα ό­λου του αρ­χαίου ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­σμού και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πε­ντε­λι­κό μάρ­μα­ρο, αυ­τό το σπου­δαίο ο­ρυ­κτό υ­λι­κό α­πό το ο­ποίο έ­χουν σμι­λευ­τεί και κα­τα­σκευα­στεί τα σπου­δαιό­τε­ρα μνη­μεία και α­γάλ­μα­τα του αρ­χαίου πο­λι­τι­σμού, δη­μιουρ­γή­σα­με αυ­τά τα κο­σμή­μα­τα με ά­ρω­μα αρ­χαίου πο­λι­τι­σμού και ση­με­ρι­νής κουλ­τού­ρας. Τα κο­σμή­μα­τα αυ­τά εί­ναι έρ­γα τέ­χνης και τα α­φιε­ρώ­νου­με σε ό­λους τους λα­ούς του πλα­νή­τη που α­γα­πούν και εν­δια­φέ­ρο­νται για τον αρ­χαίο ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­σμό και α­πο­τε­λούν πο­λι­τι­στι­κή και πο­λι­τι­σμι­κή κλη­ρο­νο­μιά.